Sexto episodio de Nightfire.

Enlaces anteriores:
Episodio 1: https://youtu.be/zdEKFuDj0go
Episodio 2: https://youtu.be/2XIniqVE2wE
Episodio 3: https://youtu.be/JDcPik8E6e4
Episodio 4: https://youtu.be/JyxZw81yyZk
E
pisodio 5: https://youtu.be/9XOwhVgSN_0